Selecteer een pagina
ALGEMENE VOORWAARDEN WEDOCARE
Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de (fysio)therapie, coachingstraject,  cursus en/of training. 

Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.

ZORGVERZEKERAAR

 • U wordt verzocht bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Controleer de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt. WeDoCare kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het overschrijden van uw budget.
 • WeDoCare heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst raadplegen. Deze zijn op onze website en op locatie zichtbaar.
 • De verzekeraar vergoed uitsluitend medisch noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, dit betekent dat wanneer uw behandeldoelen en het vooraf besproken behandelplan zijn bereikt, er geen sprake meer is van medisch noodzakelijk zorg. 

DIENSTVERLENING EN KWALITEIT

 • Iedere fysiotherapeut is ingeschreven in het BIG register
 • Iedere fysiotherapeut is ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Keurmerk fysiotherapie.
KLACHTENPROCEDURE
 • Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor WeDoCare.  Zo is er en pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers. De praktijk beschikt dus over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut, inzien op onze website of verkrijgen via ons patiënt portaal. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen, of een persoonlijk gesprek met de praktijkeigenaar aanvragen.
PRIVACY
 • Wij voldoen aan de wet geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat uw dossier alleen ingezien mag worden door uzelf en de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Anderen mogen uw dossier in principe niet inzien. Wanneer u uw zorgverlener(s) toestemming geeft voor uitwisseling via de zorginfrastructuur, kunnen ook andere zorgverleners in uw dossier(s) kijken. Dit mogen nog steeds alleen zorgverleners zijn die op dat moment bij uw behandeling zijn betrokken. Uw zorgverzekeraar heeft geen behandelrelatie met u en heeft dus geen inzage in uw medisch dossier. Ook wanneer uw zorgverlener is aangesloten op de landelijke zorginfrastructuur, krijgt uw zorgverzekeraar geen toegang tot uw medische gegevens. Een enkele keer is het nodig dat een zorgverzekeraar inzicht krijgt in medische gegevens om na te gaan of uw behandeling wordt vergoed. Dan kan dat alleen wanneer u daar toestemming voor geeft.
 • Meer informatie m.b.t. privacy kunt u lezen in ons document privacy beleid.
VERZETTEN AFSPRAAK
 • 24 uur van te voren kunt u uw afspraak kosteloos verzetten. U mag dit via de mail aangeven, of telefonisch contact opnemen. Het niet nakomen van een afspraak wordt in rekening gebracht. Buiten werktijd kunt u via het antwoordapparaat afmelden.
BEREIKBAARHEID
 • WeDoCare is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar, bij voorkeur tussen 08.30-16.00 uur. Voor mededelingen kunt u ook ons antwoordapparaat in spreken. U kunt ons ook berichten via email. De actuele openingstijden van de locaties zijn te vinden op www.wedocare.nl
BETALINGSVOORWAARDEN
 • De kosten die voortvloeien uit een (para) (medische) behandeling en/of verstrekking worden door WeDoCare bij de cliënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht. De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering.
 • Het notabedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de cliënt wettelijk in gebreke en is WeDoCare gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
 • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij om altijd eerst het bedrag van de nota te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de cliënt dient te worden voldaan en niet aan WeDoCare.
 • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan tot 30 dagen na de factuurdatum ingediend worden, bij voorkeur via de mail.
 • U ontvangt aan het eind van de maand een nota. U dient het openstaand bedrag over te maken op giro/bankrekeningnummer NL96INGB0006658506 t.n.v. Fysiotherapie Wismans, onder vermelding van het declaratienummer.
  COPYRIGHT
  • Het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen van WeDoCare te gebruiken.
ABONNEMENT
 
Algemene voorwaarden
Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van WeDoCare te accepteren en hier naar te handelen. 
Lid worden 
Je bent welkom om lid te worden bij WeDoCare. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier; of
2. Je vraagt een inschrijfformulier bij de receptie.
Ingangsdatum
De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving.
Opzegging/wijziging abonnement
Het abonnement is per maand opzegbaar. Men dient hierbij rekening te houden met 1 kalendermaand als opzegtermijn. (vb. vanaf 1e t/m de 31e van de maand januari opzeggen betekent dat je per 1 maart jouw abonnement hebt beëindigd).
Het opzeggen of wijzigen van het abonnement kan alleen schriftelijk of via de mail.
Jeugdlid
Tot 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen WeSport en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
Tarieven en betaling
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.wedocare.nl
b. Als je lid wordt bij WeDoCare kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
c. Alle lidmaatschap bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Als je lid wordt van WeDoCare ben je lidmaatschapsgeld en bij bepaalde abonnementsvormen inschrijfkosten verschuldigd, vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden.
e. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
f. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
g. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
Inschrijving
Voordat je het inschrijfformulier helemaal ingevuld en ondertekend inlevert dien je op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden (zonder aanmelding ben je niet gerechtigd aan een training deel te nemen).
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er is geen minimale abonnementsduur en gaat in per eerste training.
Verhinderd/inhalen
In overleg met je therapeut overleg je of je de les op een ander moment in kan halen.
Credits
Credits zijn maximaal 1 maand geldig. 
Wijziging groepslessen
Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Tijdens vakanties kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd of verzet naar een ander moment. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de groepslessen is op eigen risico.
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen bij een van de fysiotherapeuten.
b. WeSport en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt.
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. WeSport stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. WeSport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.
Klachten
Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de receptie of een bericht sturen via info@wedocare.nl
Persoonsgegevens
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. WeSport verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b.Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van videocamera’s. Videocamera’s zijn beperkt tot de ingang en sportzaal en niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.
Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met WeSport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en WeSport zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.
Openingstijden
Voor openingstijden verwijzen we je naar de website van WedoCare.
Contactgegevens WeSport
a. De contactgegevens van ons zijn:
E-mail: info@wedocare.nl
Postadres: Dorpstraat 21D, 6691 AV Gendt
b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van WeSport
Hygiëne
Apparatuur dient na gebruik schoongemaakt te worden. Omkleden vind plaats in de daarvoor geschikte kleedkamers. De sportzaal dient uitsluitend betreden te worden met schone sportschoenen. Handdoek meenemen is verplicht, deze word gebruikt om de apparatuur of matjes af te dekken.
PTT
Tijdens de intake wordt er samen met u doelen gesteld en een plan van aanpak gemaakt. Er worden afhankelijk van het doel meetinstrumenten afgenomen. Vervolgens zetten we een trainingsplan op waarmee u zelfstandig aan de slag kan. Natuurlijk lopen we de oefeningen samen door om te zorgen dat u er zelf mee vooruit kan. In de komende 2 weken kunt u zelf komen sporten wanneer u wilt. Na deze 2 weken maken we weer een afspraak om te evalueren en de meetinstrumenten nog eens af te nemen. De training zal vervolgens aangepast worden.
MTT
MTT vind plaats in groepsverband. Elke les wordt door een trainer begeleid en duurt ongeveer 1 uur.
  AANSPRAKELIJKHEID
  • Deelname aan de groepslessen van WeDoCare, activiteiten in en buiten de praktijklocatie zijn op eigen risico.
  • WeDoCare is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt, zowel binnen als buiten de praktijklocatie.
  INSCHRIJVING
  • Voordat u het inschrijfformulier getekend inlevert, dient u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden (zonder aanmelding bent u niet gerechtigd aan een training deel te nemen).